Вчена рада

Прийнято на засіданні вченої ради НТУ “ХПІ”
від “ 24 “ квітня 2015 р., протокол №4.

Затверджено наказом ректора НТУ “ХПІ”
№ 169 ОД від “28”квітня2015 р.,

П О Л О Ж Е Н Н Я
про вчену раду Національного технічного університету
“Харківський політехнічний інститут”

 1. Вчена рада НТУ “ХПІ” є колегіальним органом управління НТУ “ХПІ” відповідно до Закону України “ Про вищу освіту” та Статуту НТУ “ХПІ” для вирішення основних питань діяльності університету, забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовки фахівців для потреб України.

 2. Вчену раду очолює її голова, який обирається на термін повноважень ради таємним голосуванням з числа її членів, які мають науковий ступінь, вчене звання професора та 10 років науково-педагогічного стажу в НТУ “ХПІ” . Після виборів за пропозицією голови ради та ректора університету відкритим голосуванням членів вченої ради вибирається заступник голови, при умові підтримки висунутої кандидатури більше 50 % присутніх.

До складу вченої ради НТУ “ХПІ” входять:

за посадами:

ректор, проректори, головний бухгалтер, начальник планово-фінансового відділу, декани факультетів (директори навчальних та науково-дослідних інститутів), вчений секретар, директор бібліотеки, радник ректора, керівник науково-дослідної частини, начальник відділу кадрів, начальник загальноунівеситетської юридичної служби, начальник навчальної частини, керівники органа студентського самоврядування та профспілкових комітетів університету, голова Ради молодих вчених університету;

виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук;

виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі;

виборні представники: студентів, аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів; керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування факультетів, члени Ради молодих вчених університету

відповідно до визначених нижче квот.

Виборні представники обираються на конференції трудового колективу університету за поданням загальних зборів або конференцій трудових колективів факультетів та основних структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники – з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, – вищим органом студентського самоврядування університету та конференцією молодих вчених університету.

Квоти представлення виборних представників:

2 кандидати від НДПКІ «Молнія»;

по 1 кандидату від кожної кафедри,

по 1 кандидату від наступних структурних підрозділів університету:

 • науково-дослідна частина,
 • аспірантура,
 • відділ міжнародних зв’язків,
 • навчально-методичній відділ договірної та практичної підготовки студентів,
 • відділ охорони праці,
 • студмістечко,
 • відділ науково-технічної інформації,
 • методичний відділ,
 • навчально-спортивний комплекс,
 • центральна приймальна комісія,
 • центр дистанційної та доуніверситетської підготовки,
 • центр заочного навчання;
 • центру новітніх інформаційних технологій;
 • інших структурних підрозділів за пропозицією ректора.

При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники університету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів, аспірантів, молодих вчених.

Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

Персональний склад вченої ради затверджується наказом ректора терміном на 5 років протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. Часткові зміни в постійному складі вченої ради здійснюються відповідними наказами ректора, а зміни у виборному складі – за рішенням конференції трудового колективу і затверджуються наказом ректора.

 1. Вчена рада університету:

вирішує основні питання навчальної і наукової політики, економічного та соціального розвитку університету відповідно ст. 6.13 Статуту НТУ “ХПІ”:

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інно­ваційної діяльності Університету;

2) розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт вищого навчального закладу;

4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;

6) ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки, керівників філій, передає повноваження на проведення конкурсів та обрання на посаду доцентів, асистентів, викладачів та старших викладачів таємним голосуванням на засіданнях вченої ради відповідних факультетів;

8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

10) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

11) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

12) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

13) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;

14) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

15) передає повноваження щодо проведення атестації аспірантів, затвердження тем дисертацій та призначення наукових керівників вченим радам відповідних факультетів;

16) має право вносити подання про відкликання ректора на підставах, передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу;

 • розглядає пропозиції та затверджує рішення з питань організації навчально-виховного процесу;
 • підводить підсумки якості підготовки фахівців;
 • розглядає концепції розвитку спеціальностей та підготовки фахівців з фундаментальних дисциплін;
 • здійснює ухвалення навчальних програм та навчальних планів при відкритті нових спеціальностей та спеціалізацій;
 • приймає рішення щодо відкриття, зміни і закриття окремих спеціальностей університету;
  здійснює контроль за дотриманням державних стандартів освіти;
 • затверджує Положення про факультет, Положення про кафедру та окремі Положення щодо діяльності структурних підрозділів, робочих та дорадчих органів університету;
 • розглядає підсумки міжнародної діяльності університету;
 • приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння звання “Почесний доктор НТУ “ХПІ”, “Професор НТУ “ХПІ”, “Доцент НТУ “ХПІ” та видає атестат, підписаний головою вченої ради та вченим секретарем;
 • за поданням ректора погоджує призначення та звільнення проректорів, директорів інститутів та головного бухгалтера;
 • дає оцінку науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів: кафедр, факультетів та інститутів;
 • підводить підсумки підвищення кваліфікації викладачів університету та університетських конкурсів “Кращий викладач”, “Кращий підручник” та інших;
 • затверджує пропозиції щодо кандидатур на участь у міських, обласних та республіканських конкурсів з освітньо-наукового напрямку;
 • здійснює ухвалення основних напрямів наукових досліджень; затверджує програми наукових досліджень університету;
 • заслуховує звіти керівників навчальних та науково-дослідних підрозділів університету;
 • заслуховує питання стану роботи і розвитку бібліотеки, науково-технічного оснащення підрозділів університету та вносить відповідні подання на затвердження ректору університету;
 • проводить щорічно атестацію докторантів університету;
 • встановлює в окремих випадках термін перебування в докторантурі диференційовано від одного до трьох років з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації;
 • оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі або докторантурі (як правило, не більше одного року);
 • приймає рішення про відрахування з аспірантури або докторантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин;
 • приймає рішення про розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантуру та докторантурі;
 • в місячний термін розглядає висновки кафедри, відділу, лабораторії щодо вступника до докторантури та приймає рішення про його зарахування до докторантури;
 • затверджує теми докторських дисертацій з призначенням наукового консультанта та індивідуальні плани докторантів;
 • надає право керівництва аспірантами та здобувачам наукового ступеню докторам філософії (кандидатам наук);
 • приймає рішення про надання творчої відпуски для завершення роботи над дисертаціями, написання підручників, монографій;
 • заслуховує після закінчення року науковий звіт осіб, переведених на посаду наукових співробітників для завершення роботи над докторською дисертацією та прикріплених до університету, а також направляє свої висновки щодо звіту до вищого навчального закладу за основним місцем роботи наукового співробітника;
 • розглядає не менш як один раз на рік питання щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та підвищення їх професійної кваліфікації;
 • переглядає склад наукових керівників, консультантів та приймає рішення щодо усунення від наукового керівництва осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів або докторантів;
 • визначає можливі терміни виконання докторської дисертації для докторів філософії (кандидатів наук), які працюють на штатній посаді, і приймає рішення про переведення його на посаду наукового співробітника та за підсумками їх атестації дає висновок про подальше перебування на посаді наукового співробітника на наступний річний термін;
 • заслуховує доповідь доктора філософії (кандидата наук) про наукові дослідження в обсязі докторської дисертації по закінченню строку перебування на посаді наукового співробітника;
 • розглядає, висуває науково-дослідні роботи та затверджує склад авторського колективу на здобуття Державних премій України та інших премій, конкурсів;
 • здійснює клопотання щодо представлення співробітників університету та підтримку представників інших організацій до присвоєння державних нагород та почесних звань;
 • заслуховує питання підготовки і публікації у відкритому друці монографій, збірок наукових праць, підручників, навчальних посібників, матеріалів конференцій та дає рекомендації про надання грифу МОН України;
 • розглядає наукові доповіді; проводить оцінку роботи наукових конференцій, симпозіумів, наукових та методичних товариств університету;
 • приймає рішення про надання іменних стипендій студентам та аспірантам університету, створення фонду соціальної допомоги студентам, аспірантам та докторантам;
 • розглядає інші питання за пропозицією ректора, вченої ради факультетів, зборів трудових колективів структурних підрозділів університету та органів студентського самоврядування, пов’язаних з діяльністю університету.
 1. Засідання вченої ради повноважне, якщо на ньому присутні не менше 2/3 складу ради. Рішення приймаються простою більшістю відкритим голосуванням.

Таємним голосуванням більшістю не менше 3/4 членів вченої ради, присутніх на засіданні, присвоюються вчені звання; призначаються особи на посади декана факультету, завідувача кафедри і професорів, директора бібліотеки; приймається рішення щодо включення кандидатів до авторського колективу робіт, висунутих на здобуття Державних премій України, та надання премій або стипендій Президента України і Верховної Ради відповідно чинних положень. Лічильна комісія для таємного голосування обирається відкритим голосуванням із числа членів вченої ради, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування.

 1. Для підготовки питань для засідань вченої ради, доскональної проробки проблем з конкретних напрямків діяльності університету та підготовки проекту рішення вчена рада утворює постійні та тимчасові комісії, проект рішення яких доводиться до членів вченої ради перед засіданням на інформаційній дошці та мультимедійному екрані.

Постійні комісії створюються на другому робочому засіданні нової ради і затверджуються наказом ректора.

Тимчасові комісії створюються за пропозицією ректора.

 1. Рішення вченої ради університету вводяться в дію наказами ректора, які є обов’язковими для виконання викладачами, співробітниками і студентами університету.

 2. У разі відсутності голови вченої ради з поважних причин на засіданні ради обов’язки головуючого покладаються на заступника.

 3. Засідання вченої ради проводяться не менш як раз на два місяці та оформлюються протоколами, які підписують голова вченої ради або головуючий на засіданні та вчений секретар.

 4. Витяги з протоколу засідання вченої ради оформляються секретаріатом ради, підписуються головою ради або головуючим на засіданні заступником голови та вченим секретарем.