Вимоги щодо переоформлення Вісника НТУ “ХПІ”

Наказ НТУ “ХПІ” “Про переоформлення збірника Наукових праць ВІСНИК НТУ “Харківський політехнічний інститут”:   Nakaz_Visnik_NTU_KhPI.pdf

Анкета: form.doc

Основні вимоги до переоформлення збірника наукових праць «Вісник НТУ “Харківський політехнічний інститут”»:  manual.pdf

 

 

Шановні головні редактори та відповідальні секретарі редколегій наукових фахових видань університету!

Рекомендовані редакційно-методичною радою НТУ “ХПІ” “Методичні рекомендації з редакційної підготовки наукових журналів” для використання співробітниками редколегій періодичних видань університету з метою вирішення стратегічного завдання  – включення наукових журналів до авторитетних науковометричних баз даних Scopus  та  Web of Science.