Вибори до складу НАН України

МАРЧЕНКО Андрій Петрович – кандидат на обрання член-кореспондентом НАН України по Відділенню механіки за спеціальністю «Механіка»

МАРЧЕНКО Андрій  Петрович, 1951 року народження. В 1974 році закінчив Харківський політехнічний інститут (ХПІ), за фахом – інженер механік зі спеціальності «Двигуни внутрішнього згоряння». Захистив у 1984 р. кандидатську дисертацію на тему «Вибір визначальних параметрів комбінованого дизеля з системою вторинного використання теплоти», а докторську у 1994 р. на тему «Термодинамічні основи підвищення паливної економічності транспортних дизелів за рахунок утилізації скидної теплоти». Наукове звання доцента отримав у 1993 p., а професора у 1998 р.

З 2000 року по цей час працює проректором з наукової роботи НТУ «ХПІ», а з 2001 р. по 2016 р. також працював завідувачем кафедри ДВЗ. Заслужений діяч науки і техніки України (2005 p.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008 р.) за підручник у 6-ти томах «Двигуни внутрішнього згоряння».

Проведені дослідження та оцінка статики, кінематики і динаміки елементів конструкції та схемних рішень ДВЗ, значний обсяг імітаційного моделювання термодинамічних параметрів робочого процесу. Зроблені узагальнення та запропоновані раціональні рішення дозволили отримати вагомі теоретичні і практичні результати, щодо:

  • методології аналізу і синтезу форсованого робочого процесу ДВЗ із застосуванням ексергетичного методу досліджень;
  • механізму утворення оксидів азоту NOx в циліндрах дизеля, що стало новим рішенням теорії утворення оксидів азоту академіка Зельдовича Я.Б.
  • встановив нові явища взаємодії робочого тіла ДВЗ і стінки камери згоряння поршня при реалізації часткової динамічної теплової ізоляції, що утворюється шляхом використання технологій мікродугового оксидування поверхні поршня, що підвищує ресурс поршнів ДВЗ у 3-4 рази.

Теоретичні узагальнення дозволили отримати такі основні практичні результати:

  • шляхом впровадження нових наукових конструктивних рішень та оптимізації параметрів для тепловозного дизеля отримано рекордні 460 кВт в одному циліндрі, що відповідає 7350 кВт (10 000 к.с.) в тепловозній секції, а для іншого тепловозного дизеля – 4412 кВт, або 6 000 к.с. в тепловозній секції);
  • для нового типу ДВЗ – створено і досліджено діючий макетний зразок із широким застосуванням керамічних матеріалів, вперше для таких ДВЗ надати узагальнення та рекомендації для ДВЗ з високими термічними навантаженнями.

Професор Марченко А.П. очолює спеціалізовану раду із захисту кандидатських і докторських дисертацій Д64.050.13 зі спеціальності 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки. Під його керівництвом захищено 3 докторські та 14 кандидатських дисертацій. Має плідні творчі зв’язки з інститутами НАН України, вітчизняними та закордонними університетами. Член редакційних колегій 3-х закордонних та 2-х вітчизняних наукових видань. Науковий керівник міжнародних грантів. Заступник голови ради проректорів з наукової роботи ВНЗ України.

Має 282 наукові публікації. Індекс h за виміром Google Scholar дорівнює 9. Основні публікації: Современные дизели: повышение топливной экономичности и длительной прочности, Київ, Техніка. -1992. – 272 с; Analiza egzergetyczna silnikow spalinowych, Польща, 1998. – 222 s.; Biodiesel – Feedstock, Production and Applications. Simulation of Biofuels Combustion in Diesel Engine. – Rijeka: InTech, 2013. – 487p.; Improvement of torque and power characteristics of V-type diesel engine applying new design of Variable geometry turbocharger (VGT). – Journal of Mechanical Science and Technology, 1738-494X, vol/31, nr10, 2017, ss/5021- 5027.

Станом на 30 січня 2018 року отримано 16 листів підтримки. Від іноземних учених та установ: 2 листи Стамбульського університету, від ректора та директора інституту, декана Варшавської політехніки, проректора Мінської політехніки, завідувача кафедри університету Клайпеди, професора із Південної Кореї. Від академіків НАН України: Гриньова Б.В., Дегтярьова О.В., Дубодєлова В.І. Від вітчизняних організацій та установ: ДК «Укроборонпром», Аерокосмічного кластера «Мехатроніка», Індустріальної групи УПЕК, ДП «Завод імені Малишева», ДП «ХКБМ імені Морозова», Академії сухопутних військ імені Сагайдачного, Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».