Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

Протягом 2019 року науковими співробітниками НТУ «ХПІ» проводиться активне наукове та науково-технічне співробітництво за прямими договорами більше ніж з 160 освітніми закладами та компаніями із 39 країн світу.

Традиційно підтримуючи довгострокові міжвузівські зв’язки, НТУ «ХПІ» все більш активно бере участь у міжнародних проектах, фінансованих закордонними фондами та програмами. Метою цієї роботи є інтеграція у світові економічні системи, залучення в сферу освіти України іноземних інвестицій, отримання грантів на наукову та викладацьку роботу, мобільність студентів та аспірантів, підвищення якості навчання та організації навчального процесу.

Так, за звітний період НТУ «ХПІ приймав участь у 46 міжнародних проектах, серед яких 40 освітніх та 6 науково-дослідних проектів. Серед них: Проект УНТЦ «Нові матеріали з підвищеною жароміцністю на базі мультикомпонентних (високоентропійних) сплавів з регульованою нанокластерною структурою» (кафедра матеріалознавства, зав. кафедрою проф. Соболь О.В.); Проект НАТО «Захист «м’яких» цілей» (кафедра охорони праці та навколишнього середовища, зав. кафедрою проф. Березуцький В.В.); Проект НАТО «Селективний квантовий датчик для виявлення в газах і рідких середовищах» (кафедра фізичної хімії, зав. кафедрою проф. Сахненко М.Д.); Проект ДААД «Нові прогресивні методи проектування функціональних анізотропних  віброакустичних мета матеріалів» (кафедра динаміки та міцності машин, зав. кафедрою проф. Львов Г.І.); Білорусько-український проект «Розробка методів синтезу і дослідження радіо прозорих керамічних конструкцій матеріалів на основі алюмосилікатних систем» (кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей, завідувач НДЧ проф. Лісачук Г.І.); Турецько-український проект «Проведення досліджень і сумісна публікація результатів по пріоритетним напрямкам сучасного матеріалознавства» (кафедра матеріалознавства, зав. кафедрою проф. Соболь О.В.)

Тісні наукові зв’язки між кафедрами університету та закордонними закладами дозволяють ефективно проводити спільні наукові дослідження. Так, основними напрямками міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва кафедр НТУ «ХПІ» у 2019 році були наступні галузі: енергозбереження, промислова та медична електроніка, нанотехнології, фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики, турбінобудування, двигуни внутрішнього згоряння, фізика металів та напівпровідників, динаміка та міцність машин, матеріалознавство, біонанотехнології, програмна інженерія і інформаційні технології управління, системи інформації, електропривід, композиційні матеріали, технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей, неорганічна хімія, синтез жирів, технології зв‘язаного азоту, тепломасообмін, прикладна математика.

Протягом 2019 року за кордон на наукову роботу та стажування, для участі у конференціях, на навчання і мовні курси було направлено 343 наукових співробітників, викладачів, студентів та аспірантів університету. За цей же період університетом було прийнято 241 іноземний фахівець у складі 74 делегацій із 26 країн світу.

Щороку на базі університету проводиться понад 30 міжнародних науково-технічних конференцій, низка крупних міжнародних форумів, презентацій та виставок. Університет постійно бере участь у міжнародних виставках за кордоном.