Про матеріальне заохочення за публікації в НМБД Scopus (Web of Science)

Порядок підвищення рівня наукових досліджень залежить від оприлюднення їх результатів науково-педагогічними, інженерно-технічними працівниками та аспірантами, докторантами, магістрами і студентами у виданнях, які індексуються у Міжнародних науково-метричних базах даних.

Вченою радою університету було прийнято рішення про матеріальне стимулювання – 2500 грн. у вигляді премії на авторський колектив за одну статтю, яка опублікована на сайтах Міжнародних науково-метричних баз даних Scopus або Web of Science з 01.01.2018р.

До авторського колективу для преміювання можуть включатися тільки співробітники, студенти, аспіранти та докторанти НТУ «ХПІ». Розмір премії визанчається в залежності від творчого внеску кожного автора.

Завідувачам кафедрами до 30 вересня 2018 року потрібно надати до НДЧ НТУ «ХПІ» (кімн. 221, тел.707-61-75) подання на преміювання спіробітників за формою: Slygebnaya